2777sms.nl

Welkom op 2777sms.nl

phone ALGEMENE VOORWAARDEN

Spelregels en uitleg voor het gebruik van 2777
Gebruiksvoorwaarden & Privacy Policy

Door de chatdiensten van 2777 te gebruiken gaat u akkoord met de navolgende Gebruiksvoorwaarden.

Samenvatting van onze Gebruiksvoorwaarden:

* U moet minstens 18 jaar oud zijn om gebruik te kunnen maken van de diensten van 2777.
* U gaat ermee akkoord dat u de diensten niet voor illegale doeleinden of voor het verzenden van berichten gebruikt welke onwettig, kwetsend of lasterlijk zijn,
die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van andere personen betekenen, die seksueel beledigend zijn en/of een racistische ondertoon hebben of een
inbreuk plegen of kunnen plegen op de rechten van anderen.
* U aanvaardt de voorwaarden van onze Privacy Policy in verband met de bescherming van uw privacy.
* U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de interacties met andere personen.
Diensten worden voor u aangeboden met inachtneming van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en van elke wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden
en/of voorschriften ('Overeenkomst'). Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u en 2777. Door van onze diensten gebruik te maken hebt u deze Gebruiks-
voorwaarden begrepen en geaccepteerd, en bevestigt u dat u minstens 18 jaar oud bent en ermee akkoord gaat dat u zich aan onderhavige overeenkomst
houdt.

Gedrag

U aanvaardt dat u de enige verantwoordelijke bent voor de inhoud van uw SMS-berichten naar en door de diensten en voor uw interacties met andere personen.
U aanvaardt geen onwettige, kwetsende of lasterlijke berichten te versturen en/of berichten welke een inbreuk zijn op de persoonlijke levenssfeer, seksueel
beledigend zijn en/of een racistische ondertoon hebben, welke bedreigend, gevaarlijk, vulgair, obsceen of op eender welke andere wijze aanstootgevend zijn,
van welke aard dan ook.

Privacy

Een Privacy Policy maakt deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden. Door van de diensten gebruik te maken, accepteert u zowel deze Gebruiksvoorwaarden
alsmede alle bepalingen van onze Privacy Policy.

Beperking van aansprakelijkheid

2777 kan in geen geval, in de mate dat door de wet is toegestaan, aansprakelijk gesteld worden, met inbegrip van, maar niet beperkend tot, nalatigheid,
alle rechtstreekse, onrechtstreekse, onvrijwillige, speciale of volgschade die het resultaat is van het gebruik van of de onmogelijkheid om van de diensten
gebruik te maken, elke verandering aan de diensten, onbevoegde toegang, alle gestuurde of ontvangen of niet gestuurde of ontvangen berichten, of van
elk verzonden bericht waarvoor u de dienst gebruik gemaakt heeft. U gaat ermee akkoord dat 2777 niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld kan
worden voor bedreigende, kwetsende, obscene, beledigende of illegale inhoud of gedrag van een der partijen of een welke inbreuk op de rechten van
anderen, met inbegrip van de auteursrechten. Wanneer u niet tevreden bent over de diensten dan is de enige mogelijkheid die u heeft het beëindigen van
het gebruik van de diensten. U vrijwaart 2777 en zijn diensten, partners, filialen, agentschappens, werknemers en bedienden voor elke claim, klacht of
schade, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria, ingediend door derden zijnde het resultaat of het gevolg van de inhoud die u verstuurt, evenals
van uw gedrag op of resulterend uit het gebruik van de diensten.

Kosten Diensten

2777 brengt u geen kosten in rekening voor het ontvangen van berichten. Het gebruik van de
entertainmentdiensten binnen 2777 zijn geheel voor rekening en risico van de gebruiker. Noch de producent, noch 2777 aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de schadelijke gevolgen die
voortkomen uit overmatig en/of foutief gebruik van de aangeboden entertainmentdiensten.

Disclaimer

Diensten worden geleverd zonder garanties of voorwaarden van welke aard dan ook. 2777 wijst alle, in de mate dat dat door de wet is toegestaan, garanties en
voorwaarden, expliciet of impliciet, af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, kwaliteit van Diensten,
overeenstemming met de beschrijving en geschiktheid voor een bijzonder doel. 2777 verzekert niet dat de Diensten ononderbroken of zonder fouten zal werken,
dat storingen verholpen worden, of dat deze site of server die deze dienst verstrekt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. 2777 verzekert niet dat
de materialen of de resultaten van het gebruik van de materialen, door de server verstrekt of afkomstig van derden, correct, precies, op tijd, betrouwbaar en
dergelijke zijn. 2777 heeft als oogmerk het tegen betaling aanbieding van zogenaamde "adult entertainmentdiensten" op basis van fictieve content. Fysieke afspraken
niet mogelijk. Door gebruik te maken van de entertainmentdiensten verklaart de gebruiker wetenschap te hebben van de fictieve aard van de entertainmentdiensten.
De gebruiker kan geen aanspraak maken op de inhoud van de entertainmentdiensten en de juistheid daarvan. Indien zich in de inhoud van de entertainmentdiensten
overeenkomsten voordoen met bestaande personen, dan berusten deze op toeval.

Beëindiging

2777 heeft het recht om uw gebruik van de Diensten volledig of gedeeltelijk zonder voorafgaande waarschuwing te annuleren of te beëindigen, en dit voor welke
reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkend tot, taalgebruik dat als beledigend beschouwd wordt of wanneer het gebruik van de diensten een andere inbreuk
op deze voorwaarden en bepalingen betekent. 2777 kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer u het gebruik van de diensten wordt ontzegd. U doet afstand van alle
rechten die u tegen 2777 met betrekking tot dergelijk gedrag zou kunnen hebben.
Wanneer u zelf van u kant deze dienst wilt beeindigen dat stuurt ueen sms met de tekst STOP naar 2777 en u zult worden afgemeld voor alle diensten van 2777 en ontvangt
per sms een bevestiging van uw afmelding.

Wijziging Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy zijn op elk moment te wijzigen en zijn effectief op het moment van publicatie.

Privacy Policy

Het gebruik van 2777 is volstrekt anoniem. Hoewel wij uw GSM nodig hebben voor het mogelijk maken van onze Diensten, zullen wij uw persoonlijke gegevens in geen geval
aan derden verkopen of op welke andere wijze bekendmaken. 2777 kan van tijd tot tijd met u communiceren door u gratis sms-berichten te sturen. Wij werken met de
wetshandhavers samen. Door van onze Diensten gebruik te maken, geeft u ons toestemming om informatie aan de overheid of wetshandhavers door te geven indien dit,
volgens ons, noodzakelijk en passend is.

De voorwaarden van deze Privacy Policy zijn aan veranderingen onderhevig. Elke wijziging wordt van kracht op het moment van publicatie.